Regulamin do umowy SZAFG

SZUMILO ART FORUM GROUP Agnieszka Justyna Szumiło (w dalszej części REGULAMINU zwane SZAFG) jest Prywatną  Instytucją  oferującą usługi edukacyjne – artystyczne i humanistyczne, szkoleniowe i prozdrowotne w zakresie śpiewu solowego, emisji głosu, higieny  i zdrowia głosu, higieny i zdrowia ciała oraz psychiki człowieka. Oferuje zajęcia edukacyjne poprawnej pracy głosem w szerokim rozumieniu: w formie zajęć lekcyjnych, treningu interpersonalnego w zakresie rozwoju osobistego,
w zawodach, gdzie głos jest narzędziem pracy. Ponadto oferuje edukacyjne zajęcia teatralne,  korepetycje,  zajęcia ogólnie rozwijające wiedzę humanistyczną i kulturową. SZAFG wspiera edukację ogólną w formach pracy edukacji pozaszkolnej. Wspiera w prawidłowym wychowaniu oraz rozwoju  psychicznym i fizycznym – dzieci, młodzieży, dorosłych.

SZUMILO ART FORUM GROUP jest Instytucją wspomagającą edukację artystyczną, humanistyczną i edukację ogólną – poprzez wszystkie formy zajęć z własnej oferty edukacyjnej.

SZAFG działa w oparciu o autorski Program Nauczania, program dydaktyczno-szkoleniowy Agnieszki Justyny Szumiło – Właścicielki  i Prezeski –  z wykształcenia śpiewaczki, pedagoga śpiewu solowego oraz trenera głosu. Program Nauczania oparty jest o Przepisy Prawa Oświatowego MEiN oraz MKiDN w dziedzinie kształcenia artystycznego.

SZAFG zawiera w sobie kilka Podmiotów Edukacyjnych oferując poszczególne formy i modele kształcenia:

  • DZIECIĘCĄ AKADEMIĘ TEATRU MUZYCZNEGO „KAPRYS…”
  • INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ, TEATRALNEJ I HUMANISTYCZNEJ dla młodzieży i dorosłych w Legnicy. Jest to odrębna forma kształcenia w ramach której realizowane są zajęcia indywidualne i grupowe ze śpiewu, teoria muzyki, kształcenie słuchu, zasady muzyki, historia muzyki klasycznej i rozrywkowej, zespół wokalny /na programach kształcenia artystycznego MKiDN oraz MEiN/, podstawy psychologii, podstawy ruchu scenicznego, podstawy technik aktorskich, filozofia, historia sztuki, zajęcia edukacyjne w formie koncertów dla społeczności lokalnej, zajęcia edukacyjne w formie prelekcji, warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych.
  • ZESPÓŁ WOKALNY „ART FORUM VOICES” – zajęcia edukacyjne grupowe w zakresie śpiewu zespołowego.

Każda osoba zawierająca umowę o współpracę z SZAFG wyraża zgodę na funkcjonowanie w autorskim programie – odpowiednio SZAFG i/lub IEMTiH lub DZATM „KAPRYS…”.

SZUMILO ART FORUM GROUP Agnieszka Justyna Szumiło mieści się pod adresem:
ul. Powstańców Warszawy 1, 59-220 Legnica  NIP 899 176 53 27, REGON  021539004

Zajęcia SZAFG  prowadzone są w siedzibie głównej: ul. Mickiewicza 36 B, 59-220 Legnica, a także poza siedzibą główną – w różnych miejscach, w formie warsztatów, szkoleń i kursów wyjazdowych.

REGULAMIN  jest zamieszczony na stronie www.szumiloartforum.pl.

§ 1

SZAFG oferuje odpłatne zajęcia edukacyjne opisane we wstępie, w formie: lekcji indywidualnych lub grupowych, warsztatów, kursów, wykładów oraz konsultacji i projektów. O korzystaniu z jednej z w/w form decyduje właściciel SZAFG wspólnie z Klientem (dzieci i młodzież do lat 18 reprezentowane są przez Rodziców), po wstępnej analizie dokonywanej podczas pierwszego spotkania lub po egzaminach wstępnych.

§ 2

 Dla każdego Klienta SZAFG opracowany jest indywidualny plan edukacyjny/plan zajęć i zakres edukacji, w oparciu o najnowszą wiedzę merytoryczną i Program Nauczania.

§ 3

A. W celu opracowania planu edukacyjnego/planu i zakresu szkolenia, Klient zawierający umowę
DEKLARUJE częstotliwość korzystania z zajęć – w przypadku zajęć indywidualnych (np. 2 x w tygodniu, 1 x w tygodniu, 2 x w miesiącu itp.). W przypadku ZAJĘĆ ZBIOROWYCH obowiązuje z góry ustalony PLAN ZAJĘĆ.

B.  Deklaracja ta stanowi podstawę do opracowania przez SZAFG planu i harmonogramu zajęć.

§ 4

Opłaty za naukę w SZAFG mają charakter miesięcznego abonamentu, płatnego do 03-go danego miesiąca. Klient wpłaca na podane konto bankowe lub w gotówce – kwotę stanowiącą, zapisaną w UMOWIE-KONTRAKCIE, iloczyn liczby zajęć i ustalonej kwoty odpłatności. W przypadku nieobecności opłata nie podlega zwrotowi. ABONAMENT DOTYCZĄCY ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH ORAZ ZBIOROWYCH JEST BEZZWROTNY i stały – nie podlega zmniejszeniom z powodu nieobecności. Wybrana mniejsza ilość lekcji, niż zawarta w umowie skutkuje inną ceną.

§ 5

A. W SZAFG, wyłącznie w przypadku nieobecności nauczyciela – w przypadku nagłej sytuacji i nieobecności prowadzących, zajęcia zostaną zrekompensowane we wspólnie uzgodnionym z Klientem terminie.

B. Klient, podpisując UMOWĘ – KONTRAKT, zobowiązuje się do przestrzegania ZASAD PŁATNOŚCI,  ustalonego harmonogramu zajęć i REGULAMINU SZAFG. Spóźnienie się na zajęcia skutkuje skróceniem czasu danej lekcji o czas spóźnienia.

§ 6

Każda ze stron – Klient i SZAFG– mają prawo do pisemnego rozwiązania umowy z miesięcznym okresem wypowiedzenia, zapadającym na ostatni dzień miesiąca następującego po tym, w którym wypowiedzenie miało miejsce (np. wypowiedzenie z dnia 10 sierpnia skutkuje zakończeniem współpracy 30 września). Nie ma obowiązku uczestniczenia w zajęciach – natomiast koszty muszą być uregulowane – dotyczy obu stron.

§ 7

A. W cyklu kształcenia, w miarę możliwości dydaktycznych oraz logistycznych, SZAFG realizuje lekcje otwarte, koncerty oraz różne projekty muzyczne i szkoleniowe, a także  materiały reklamowe. Wydarzenia te i materiały są dokumentowane w postaci nagrań, relacji fotograficznych, udostępniane w mediach.

B. Klient biorąc udział w w/w projektach wyraża zgodę na udostępnianie, utrwalanie i publikowanie własnego wizerunku lub wizerunku Dziecka oraz na przetwarzanie danych osobowych – w związku
z tymi wydarzeniami – bez ograniczeń czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium.

JEST MOŻLIWOŚĆ NIE OZNACZANIA DANYCH KLIENTA pod postami i fotografiami.

C. Niewyrażenie zgody jest jednoznaczne z nieuczestniczeniem Klienta/Dziecka w w/w projektach.

D. W związku z udziałem w w/w projektach Klient Indywidualny/Rodzic Dziecka, zobowiązuje się do ponoszenia (w razie konieczności) dodatkowych opłat związanych z przejazdem, wypożyczaniem strojów, nagrań płyt CD/DVD itp. potrzeb. Rodzice Dzieci uczących się w SZAFG są zobowiązani do zapewnienia opieki Dzieciom podczas tych wydarzeń.

E. Do podpisania UMOWY – KONTRAKTU, wymagane jest zapoznanie się i przyjęcie zasad REGULAMINU SZAFG  oraz zapoznanie się i zaakceptowanie Klauzuli przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO – do korzystania z oferty SZAFG.

§ 8

Klient podczas całego programu kształcenia otrzymuje od  SZAFG różnorodne materiały dydaktyczne, w tym materiały nutowe – dla celów edukacyjnych. Klient zobowiązuje się do przestrzegania zakazu kserowania i udostępniania w/w materiałów innym podmiotom i osobom. Materiały te stanowią wypracowaną własność i dobro SZAFG – dobro to jest chronione znakiem zastrzeżonym i pieczęcią.

§ 9

Dotyczy Rodziców, którzy reprezentują Dzieci uczęszczające  na zajęcia:

A. Rodzice zobowiązują się do dopilnowania systematycznego uczestnictwa dziecka w zajęciach oraz zapewniają dziecku bezpieczeństwo w drodze na zajęcia, a także po zajęciach, w drodze do domu.

B. Rodzice dbają o stały kontakt z nauczycielem i w miarę możliwości, podczas uczestnictwa Dzieci
w koncertach i projektach – pomagają w charakterze opiekunów, udzielają wsparcia Dziecku.

C. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za powierzone Dziecku przez SZAFG materiały dydaktyczne.

§ 10

Wszelkie wynikające ze stosowania REGULAMINU SZAFG spory strony deklarują się rozwiązywać polubownie i z szacunkiem. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia organem wskazanym do rozstrzygania  ewentualnych sporów będzie sąd rejonowo właściwy dla siedziby SZUMILO ART FORUM GROUP Agnieszka Justyna Szumiło.

                                                                                          mgr Agnieszka Justyna Szumiło

Właścicielka
SZUMILO ART FORUM GROUP

Rektor
INSTYTUTU EDUKACJI MUZYCZNEJ TEATRALNEJ I HUMANISTYCZNEJ
dla młodzieży i dorosłych w Legnicy

Dyrektor
DZIECIĘCEJ AKADEMII TEATRU MUZYCZNEGO „KAPRYS”