Regulamin dodawania opinii

Regulamin dodawania opinii o SZUMILO ART FORUM GROUP Agnieszka Justyna Szumiło

1. Informacje o Regulaminie 

1.1. Regulamin określa zasady nieodpłatnego świadczenia, za pośrednictwem Strony i na rzecz Użytkowników, usługi dodawania opinii na temat usług SZUMILO ART FORUM GROUP Agnieszka Justyna Szumiło zwanym dalej SZAFG. 

2. Definicje 

2.1. W Regulaminie pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

2.1.1. Opinia – wypowiedź zawierająca recenzję, poradę, wskazówkę, sugestię, informację lub rekomendację Użytkownika dotycząca usług SZAFG stworzone za pomocą funkcjonalności dostępnej na Stronie, przekazana SZAFG w formie pisemnej, transkrypcję opinii słownej/wideo /audio lub opublikowana na innych portalach na których SZAFG przedstawia swoją ofertę.

2.1.2. Ogólne Warunki Korzystania (OWK) – ogólne warunki korzystania ze Strony związane z polityką prywatności oraz Polityką cookies, dostępne pod adresem https://szumiloartforum.pl/polityka-prywatnosci/ oraz https://szumiloartforum.pl/polityka-cookies/.

2.1.4. Regulamin – niniejszy regulamin.

2.1.5. Usługa dodawania opinii na Stronie (Usługa) – usługa dodawania opinii na temat SZAFG za pośrednictwem Strony.

2.1.6. Strona – strona internetowa szumiloartforum.pl

2.1.7. Użytkownik – Klient, Student lub inna osoba wypowiadająca się w dowolnej formie na temat usług ofertowanych przez SZAFG.

3. Zasady świadczenia Usługi 

3.1. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na warunkach określonych w Regulaminie, na czas nieoznaczony z chwilą dodania przez Użytkownika Zarejestrowanego Opinii.

3.2. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik minimalnych wymagań technicznych umożliwiających dodanie opinii w formie elektronicznej za pośrednictwem Strony, innych portali na których SZAFG przedstawia swoją działalność, w formie e-mail, wideo itd. o ile Użytkownik nie przekazuje opinii w formie tradycyjnej (pisemnej papierowej, ustnej, relacji wideo/audio rejestrowanej przez sprzęt SZAFG lub podmiotów współpracujących lub zarejestrowanej jako transkrypcja).

3.3. Za korzystanie z Usługi nie są naliczane i pobierane jakiekolwiek opłaty.

3.4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Usługi zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących SZAFG lub osobom trzecim.

3.5. Użytkownik Zarejestrowany jest uprawniony do korzystania z Usługi wyłącznie na własny użytek osobisty.

3.6. Użytkownik Zarejestrowany obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne działanie Usługi.

3.7. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika z wykorzystaniem funkcjonalności niezbędnych do świadczenia Usługi treści o charakterze bezprawnym.  

4. Zasady dodawania Opinii 

4.1. Opinię na temat usług będących w ofercie SZAFG może dodać każdy Użytkownik dobrowolnie w polu komentarza pod dowolnym wpisem (artykułem) na Stronie, o ile poprawnie wypełni obowiązkowe pola Komentarz, Nazwa, E-mail. Opcjonalnie Użytkownik może wskazać swoją stronę internetową.

4.2. Dodanie Opinii może nastąpić również po otrzymaniu wiadomości e-mail z zaproszeniem do wyrażenia opinii. Użytkownik może ją także przekazać innym dowolnym kanałem – poprzez wiadomość e-mail, komentarz na innych portalach (np. Facebook, Instagram, Tik Tok itp. Serwisy na których SZAFG prezentuje swoją działalność), przekazać w formie pisemnej, ustnej, nagrania audio/wideo.

4.4. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się do SZAFG z prośbą o usunięcie treści Opinii, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@szumiloartforum.pl. SZAFG zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia Opinii. Odmowa, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie wymaga uzasadnienia przez SZAFG.

4.5. Wszystkie Opinie i komentarze na Stronie podlegają moderacji przez SZAFG przed ich opublikowaniem na Stronie. SZAFG zastrzega sobie prawo do nieopublikowania, jeśli Opinia ta narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub narusza ogólne zasady rzetelnej, kulturalnej wypowiedzi lub nosi znamiona wiadomości typu SPAM.

4.6. SZAFG ma prawo skontaktowania się z Zarejestrowanym Użytkownikiem w celu wyjaśnienia treści dodanej przez Użytkownika Opinii.

4.7. SZAFG ma możliwość udzielenia publicznej odpowiedzi, komentarza na dodaną przez Użytkownika Opinię.

4.8. Dodając Opinię, Użytkownik oświadcza, że jest wyłącznym autorem Opinii; przysługują mu wszelkie prawa do Opinii, w tym ewentualne prawa autorskie, licencje, wszelkie zgody wymagane przepisami prawa, umożliwiające wykorzystanie treści Opinii zgodnie z Regulaminem; treść dodanej przez niego Opinii nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw własności intelektualnej lub przemysłowej; treść Opinii wyraża jego subiektywne odczucia co do danej usługi SZAFG; faktycznie korzysta lub korzystał z usług SZAFG lub wyraża rzetelną opinię na podstawie opinii bliskich korzystających z usług – w tym zakresie SZAFG zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji; poprzez dodanie Opinii, wyraża zgodę na publikowanie treści Opinii w innych publicznie dostępnych kanałach komunikacji SZAFG, w tym w szczególności w ramach mediów społecznościowych, na stronach serwisów internetowych SZAFG. 4.9. Opinia powinna dotyczyć usługi lub jakości obsługi SZAFG oraz subiektywnych wrażeń Użytkownika.

4.10. Opinia nie powinna zawierać treści sprzecznych z prawem, w szczególności być obraźliwa, zawierająca groźby, zniesławiająca, obsceniczna, pornograficzna, rasistowska, dyskryminująca, oszczercza lub propagująca przemoc; być nieprawdziwa ani wprowadzająca w błąd; zawierać nieprawdziwe twierdzenia dotyczące faktów; zawierać nieprawdziwe twierdzenia dotyczące zdrowia; naruszać ani ograniczać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw własności intelektualnej lub praw do wizerunku; zawierać informacji poufnych ani danych osobowych innych niż imię, nazwisko (podanie nazwiska przy Opinii jest dla Użytkownika dobrowolne); zawierać technicznie szkodliwych elementów, takich jak wirusy, robaki komputerowe czy inne potencjalnie szkodliwe oprogramowanie lub pliki; zawierać niepotrzebnych znaków; zawierać osadzonych linków do zewnętrznych stron internetowych niezwiązanych z usługą lub SZAFG; zawierać krytycznych komentarzy w odniesieniu do innych Opinii lub ich autorów; zachęcać do korzystania z usług u podmiotów konkurencyjnych; zawierać treści nie odnoszących się do opiniowanych usług, w tym uwag skierowanych do SZAFG w sprawie świadczonych przez nią usług; wykorzystywać w nieautoryzowany sposób cudzej nazwy, adresu e-mail lub firmy. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Usług do celów propagandowych, pozyskiwania klientów, nagabywania lub promowania, zarówno w celach zawodowych, handlowych, jaki i w celach politycznych (wiadomości reklamowe, treści „spamowe” lub odniesienia do innych produktów, ofert handlowych lub stron internetowych itp.). 

4. 11. W przypadku naruszania postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie wymogów stawianym Opinii, SZAFG zastrzega sobie prawo do odmowy jej publikacji lub do jej usunięcia. Użytkownik nie będzie poinformowany o odmowie publikacji Opinii chyba, że wniesie prośbę o wyjaśnienie.

4.12. Na Stronie są również publikowane recenzje produktów zamieszczone w innych serwisach, np. na w serwisach opiniotwórczych, mediach społecznościowych, przekazane innym kanałem.

5. Prawa autorskie i prawa pokrewne 

5.1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich w związku z dodaną przez siebie Opinią. Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia SZAFG ze wszelkiej odpowiedzialności związanej z ewentualnymi roszczeniami z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych lub dóbr osobistych osób trzecich.

5.2. Jeżeli w ramach elementów dodanych przez Użytkownika w ramach Opinii, widoczny będzie wizerunek osób fizycznych, zamieszczenie takiego zdjęcia lub innego elementu graficznego (np. wideo) jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że posiada on zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszystkich osób widocznych na zdjęciu lub innym elemencie graficznym w związku z dodaniem Opinii. W przypadku zgłoszenia przez podmiot trzeci roszczeń związanych z rozpowszechnianiem wizerunku osób widocznych na zdjęciu lub innym elemencie graficznym, Użytkownik zobowiązuje się do całkowitego zwolnienia SZAFG z odpowiedzialności za takie naruszenie.

5.3. Z chwilą opublikowania Opinii, Użytkownik udziela SZAFG niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do Opinii, jako utworów wraz z prawem do ich sublicencjonowania podmiotom trzecim, na następujących polach eksploatacji:

5.3.1. utrwalania i powielania dowolną techniką;

5.3.2. wykorzystywania w promocji lub w reklamie dotyczącej działalności SZAFG, w Polsce i poza jej granicami;

5.3.3. umieszczania na stronach internetowych i intranetowych oraz we wszelkich publikacjach dotyczących SZAFG, w Polsce oraz poza jej granicami; 

5.3.4. wykorzystywania we wszystkich materiałach marketingowych SZAFG, w Polsce oraz poza jej granicami; 

5.3.5. wprowadzenia do obrotu;

5.3.6. najmu, użyczenia lub innej formy oddania do używania oryginału albo egzemplarzy;

5.3.7. prawa do publicznego udostępniania dowolnymi kanałami publikacji lub dystrybucji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

5.3.8. wprowadzania do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną (np. kart pamięci, pamięć RAM, FLASH) oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci (tzw. cloud computing);

5.3.9. łączenia całości oraz fragmentów z innymi utworami;

5.3.10. dokonywania modyfikacji bez naruszenia merytoryki treści Opinii oraz wprowadzania zmian wymaganych przez specyfikę Internetu, w tym urządzeń mobilnych, prawo wykorzystania w różnym formacie, ewentualnej korekty ortograficznej.

5.4. Licencja obejmuje prawo zezwalania na korzystanie z opracowań Opinii i rozporządzanie opracowaniami Opinii (prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań dzieła) na polach eksploatacji wskazanych powyżej.

5.5. W zakresie, w jakim Użytkownik jest podmiotem autorskich praw osobistych do Opinii, zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał w stosunku do SZAFG prawa do nadzoru autorskiego. Dodanie Opinii jest równoznaczne ze zgodą na jej udostępnienie publiczności. 

6. Postanowienia końcowe 

6.1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdą postanowienia Ogólnych Warunków Korzystania.                                      

Regulamin obowiązuje w aktualnej wersji od dnia 12.11.2023 r.